Concurs pentru ocuparea postului de execuție de Consilier IA

 • Posted on: 8 April 2015
 • Autor: onvpv

Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole

anunță:

În temeiul prevederilor H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.), cu sediul în București, Șos. Iancului,  nr. 49, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de Consilier IA din cadrul Biroului Potențial de Producție, Compartimentul Registrul Plantațiilor Viticole pe perioadă nedeterminată.

Concursul va consta într-o probă scrisă ( 06 mai 2015, ora 10:00) și un interviu (în data de 08 mai 2015, ora 10:00)

Dosarele de concurs se vor depune în perioada 10 - 24 aprilie 2015, între orele 8:30 -16:30.

Informații suplimentare se pot obține la sediul O.N.V.P.V. din București, Șos. Iancului, nr. 49, Compartimentul Administrativ, Resurse Umane și Achiziții, pe pagina de internet www.onvpv.ro sau la telefon 0212505097.

 

Condiţii generale

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în specialitatea agronomie sau horticultură ;
 • Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani;
 • Cunoaşterea perfectă a limbii române şi la nivel mediu a unei limbi de circulaţie internaţională (engleză/franceză);
 • Cunoştinţe utilizare şi operare PC (Microsoft Office, Internet, e-mail, etc.);

 

Bibliografie

 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Hotărârea nr. 1185/2014 privind privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 • Hotărârea nr. 1408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 244/2002 a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 769/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului in sistemul organizarii comune de piata vitivinicola nr. 244/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordin nr. 166/2012 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea, procedura și condițiile de acordare a drepturilor de plantare nouă, replantare sau plantare pe o rezervă a viței de vie pentru struguri de vin;
 • Ordin nr. 1763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018;
 • Ordin nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordin nr. 75/2004 privind aprobarea documentelor de evidenţă a producţiei vitivinicole: declaraţii de stocuri, declaraţii de recoltă şi declaraţii de producţie;
 • Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79 (ce) nr. 1037/2001 şi (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului;
 • Regulamentul (CE) nr. 436/2009 din 26 mai 2009 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului (ce) nr. 479/2008 al consiliului în ceea ce priveşte registrul viticol, declaraţiile obligatorii şi colectarea de informaţii pentru monitorizarea pieţei, documentele de însoţire a transporturilor de produse şi registrele care trebuie păstrate în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Dosarul de înscriere

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice, în care se va preciza postul pentru care urmează să dea concurs candidatul;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute anterior vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Etichete: