Carieră

Concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de conducere de Director general adjunct

Descarca PDF:

Concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de Inspector de specialitate

Descarca PDF:

Concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de Auditor

Descarca PDF:

 

Proces verbal afisare rezultat final - Inspector de specialitate​

Descarca PDF:

Afisare rezultat proba interviu - Inspector de specialitate

Descarca PDF:

Rezultatul probei scrise a concursului pentru postul de Inspector de specialitate

Descarca PDF:

 

 

Proces verbal afisare rezultat final - Consilier I A

Descarca PDF:

Rezultatul probei scrise a concursului pentru postul de Consilier I A

Descarca PDF:

Afisare rezultat proba interviu - Consilier I A

Descarca PDF:

 

Rezultatul final al concursului pentru postul de Auditor IA

Descarca PDF:

Rezultatul probei scrise a concursului pentru postul de Auditor IA

Descarca PDF:

Rezultatul interviului concursului pentru postul de Auditor IA

Descarca PDF:

 

Anunţ amânare probă - Consilier IA

 • Postat: 13 August 2015
  Autor: onvpv

  Având în vedere contestaţia formulată în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului contractual  vacant de execuţie de Consilier IA din cadrul Compartimentului Relaţii cu Publicul, Registratură, în vederea desfăşurării în bune condiţii a concursului, se amână proba interviu care era programată în data de 14.08.2015

  Descarca PDF

 

Rezultat interviu - Inspector de specialitate IA

 • Postat: 13 August 2015

  Autor: onvpv

 • Rezultat la interviul concursului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de execuţie de Inspector de specialitate IA din cadrul Serviciului Viticultură-vinificație, Protecție DOC/IG

  Descarca PDF

 

Rezultat proba scrisa - Consilier IA

 • Postat: 12 August 2015
  Autor: onvpv

  Punctaj acordat de catre comisia de concurs la proba scrisa a concursului organizat pentru ocuparea postului contractual  vacant de executie de Consilier IA din cadrul Compartimentului Relatii cu Publicul, Registratura

  Descarca PDF
   

Rezultat proba scrisa - Inspector de specialitate IA

 • Postat: 11 August 2015
  Autor: onvpv

  Punctaj acordat de catre comisia de concurs la proba scrisa a concursului organizat pentru ocuparea postului contractual  vacant de executie de Inspector de specialitate lA din cadrul Serviciului Viticultura - Vinificatie, Protectie DOC/IG

  Descarca PDF
   

Rezultatul selecției de dosare - Consilier IA 

Rezultatul selecției de dosare în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Consilier IA din cadrul Compartimentului Relații cu Publicul, Registratură

 • Postat: 5 August  2015
 • Autor: onvpv

 Descarca PDF

 

Rezultatul selecției de dosare - Inspector de specialitate IA

Rezultatul selecției de dosare în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Inspector de specialitate IA din cadrul Serviciului Viticultură-vinificație, Protecție DOC/IG

 • Postat: 5 August  2015
 • Autor: onvpv

 Descarca PDF

 

Concurs pentru ocuparea postului de Consilier IA - Compartiment Relatii cu publicul, Registratura 

 • Postat: 20 Iulie 2015
 • Autor: onvpv
   

Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.), cu sediul în București, Șos. Iancului, nr. 49, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de consilier IA, pe perioada nedeterminata, din cadrul Compartimentului Relatii cu Publicul, Registratura.

Descarca PDF
 

Concurs pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate IA

 • Postat: 20 Iulie 2015
 • Autor: onvpv

Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.), cu sediul în București, Șos. Iancului, nr. 49, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de inspector de specialitate IA din cadrul Serviciului Viticultură Vinificație/Protecție DOC/IG, Compartimentul Inspectorate Teritoriale:

Descarca PDF

 

Rezultat final concurs - Inspector de specialitate IA

 • Postat: 18 Mai 2015
 • Autor: onvpv

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea posturilor vacante de inspector de specialitate IA, IT Satu Mare și IT Sălaj din cadrul Serviciului Viticultură Vinificație/Protecție DOC/IG, Compartimentul Inspectorate Teritoriale, pe perioadă nedeterminată din data de 18.05.2015.

  Descarca PDF

 

Rezultat interviu - Inspector de specialitate IA

 • Postat: 14 Mai 2015

  Autor: onvpv

 • Rezultat la interviul concursului organizat pentru ocuparea posturilor vacante de inspector de specialitate IA, IT Satu Mare și IT Sălaj din cadrul Serviciului Viticultură Vinificație/Protecție DOC/IG, Compartimentul Inspectorate Teritoriale, pe perioadă nedeterminată din data de 14.05.2015.

  Descarca PDF

 

Rezultat final concurs- Consilier IA

 • Postat : 12 Mai 2015
 • Autor: onvpv

 Rezultatul final al concursului organizat  pentru ocuparea postului contractual  vacant de executie de Consilier lA din cadrul Biroului PotentiaI de Productie, CompartimentuI RegistruI Plantatiitor Viticole pe perioada ​nedeterminata.

Descarca PDF

 

Rezultat proba scrisa - Inspector de specialitate IA

 • Postat: 12 Mai 2015

  Autor: onvpv

 • Punctaj acordat de catre comisia de concurs la proba scrisa a concursului organizat pentru ocuparea postului contractual  vacant de executie de Inspector de specialitate lA din cadrul Serviciului Viticultura - Vinificatie, Protectie DOC/IG

  Descarca PDF

 

REZULTAT INTERVIU - Consilier IA

 • Postat: 8 Mai 2015

  Autor: onvpv

  Punctaj acordat de catre comisia de concurs la proba proba de interviu a concursului organizat pentru ocuparea postului contractual  vacant de executie de Consilier lA din cadrul Biroului PotentiaI de Productie, CompartimentuI RegistruI Plantatiitor Viticole pe perioada nedeterminata.

  Descarca PDF
   

Rezultat proba scrisa - Consilier IA

 • Postat: 6 Mai 2015

 • Autor: onvpv

  Punctaj acordat de catre comisia de concurs la proba scrisa a concursului organizat pentru ocuparea postului contractual  vacant de executie de Consilier lA din cadrul Biroului PotentiaI de Productie, CompartimentuI RegistruI Plantatiitor Viticole pe perioada nedeterminata.

  Descarca PDF

Rezultatele selectiei de dosare - Inspector de specialitate IA

 

Rezultatele selectiei de dosare - Consilier IA

 

Concurs pentru ocuparea a doua posturi de Inspectori de specialitate IA

 

Postat 8 Aprilie 2015

 

- 1 post contractual vacant de execuție deinspector de specialitate IA în cadrul Inspectoratului Teritorial Satu-Mare, pe perioadă nedeterminată.

- 1 post contractual vacant de execuție deinspector de specialitate IA în cadrul Inspectoratului Teritorial Sălaj,  pe perioadă nedeterminată.

Concursul va consta într-o probă scrisă ( 11 mai 2015, ora 10:00) și un interviu (în data de 14 mai 2015, ora 10:00)

Dosarele de concurs se vor depune în perioada 10 - 24 aprilie 2015, între orele 8:30 -16:30.

Informații suplimentare se pot obține la sediul O.N.V.P.V. din București, Șos. Iancului, nr. 49, Compartimentul Administrativ, Resurse Umane și Achiziții, pe pagina de internet www.onvpv.ro sau la telefon 0212505097.

 

Condiţii generale

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 • are capacitate deplină de exerciţiu;

 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice:

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;

 • Cursuri de specialitate domeniul vitivinicol constituie un avantaj;

 • Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani;

 • Cunoaşterea fluentă a unei limbi de circulaţie internaţională (engleză/franceză);

 • Cunoştinţe utilizare şi operare PC (Microsoft Office, Internet, e-mail, etc.);

 • Permis de conducere categoria B.

 

Bibliografie

 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

 • Hotărârea nr. 1185/2014 privind privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

 • Hotărârea nr. 1408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 244/2002 a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Hotărârea nr. 769/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului in sistemul organizarii comune de piata vitivinicola nr. 244/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Ordin nr. 1515/2013 privind aprobarea introducerii noului însemn de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică îmbuteliate şi stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată sau cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată sau a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Ordinul 119/2010 privind aprobarea Procedurii preliminare de înregistrare a cererilor de protecţie a noilor denumiri de origine, a indicaţiilor geografice şi a menţiunilor tradiţionale ale produselor vitivinicole la nivel naţional şi de modificare a condiţiilor specifice ale produselor vitivinicole obţinute într-o denumire de origine controlată sau o indicaţie geografică;

 • Ordinul 163/2012 privind aprobarea Normelor tehnice pentru producerea vinurilor cu indicaţie geografică cu modificările şi completările ulterioare;

 • Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79 (ce) nr. 1037/2001 şi (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului;

 • Regulamentul (CE) nr. 606/2009 din 10 iulie 2009 de stabilire a anumitor norme de aplicare a regulamentului (ce) nr. 479/2008 al consiliului în privinţa categoriilor de produse viticole, a practicilor oenologice şi a restricţiilor care se aplică acestora cu modificările și completările ulterioare;

 • Regulamentul (CE) NR. 607/2009 din 14 iulie 2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce priveşte denumirile de origine protejate şi indicaţiile geografice protejate, menţiunile tradiţionale, etichetarea şi prezentarea anumitor produse vitivinicole cu modificările și completările ulterioare;

 

Dosarul de înscriere

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice, în care se va preciza postul pentru care urmează să dea concurs candidatul, cu opțiunea clar exprimată cu Inspectoratul Teritorial pentru care participă la concurs;

 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;

 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 7. curriculum vitae;

 8. copie permis de conducere categoria B.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute anterior vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Concurs pentru ocuparea postului de execuție de Consilier IA

Postat 2 Aprilie 2015

Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole

anunță:

În temeiul prevederilor H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.), cu sediul în București, Șos. Iancului,  nr. 49, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de Consilier IA din cadrul Biroului Potențial de Producție, Compartimentul Registrul Plantațiilor Viticole pe perioadă nedeterminată.

Concursul va consta într-o probă scrisă ( 06 mai 2015, ora 10:00) și un interviu (în data de 08 mai 2015, ora 10:00)

Dosarele de concurs se vor depune în perioada 10 - 24 aprilie 2015, între orele 8:30 -16:30.

Informații suplimentare se pot obține la sediul O.N.V.P.V. din București, Șos. Iancului, nr. 49, Compartimentul Administrativ, Resurse Umane și Achiziții, pe pagina de internet www.onvpv.ro sau la telefon 0212505097.

 

Condiţii generale

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 • are capacitate deplină de exerciţiu;

 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

  Condiții specifice:

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în specialitatea agronomie sau horticultură ;

 • Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani;

 • Cunoaşterea perfectă a limbii române şi la nivel mediu a unei limbi de circulaţie internaţională (engleză/franceză);

 • Cunoştinţe utilizare şi operare PC (Microsoft Office, Internet, e-mail, etc.);

   

  Bibliografie

 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

 • Hotărârea nr. 1185/2014 privind privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

 • Hotărârea nr. 1408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 244/2002 a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Hotărârea nr. 769/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului in sistemul organizarii comune de piata vitivinicola nr. 244/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Ordin nr. 166/2012 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea, procedura și condițiile de acordare a drepturilor de plantare nouă, replantare sau plantare pe o rezervă a viței de vie pentru struguri de vin;

 • Ordin nr. 1763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018;

 • Ordin nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Ordin nr. 75/2004 privind aprobarea documentelor de evidenţă a producţiei vitivinicole: declaraţii de stocuri, declaraţii de recoltă şi declaraţii de producţie;

 • Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79 (ce) nr. 1037/2001 şi (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului;

 • Regulamentul (CE) nr. 436/2009 din 26 mai 2009 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului (ce) nr. 479/2008 al consiliului în ceea ce priveşte registrul viticol, declaraţiile obligatorii şi colectarea de informaţii pentru monitorizarea pieţei, documentele de însoţire a transporturilor de produse şi registrele care trebuie păstrate în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare.

   

  Dosarul de înscriere

  Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice, în care se va preciza postul pentru care urmează să dea concurs candidatul;

 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;

 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 • curriculum vitae;

  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

  Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

  Actele prevăzute anterior vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.