Însemnul de certificare a originii și autenticității vinurilor DOC/IG /varietale

 

Vinuri cu denumire de origine, vinuri cu indicaţie geografică, vinuri varietale
 

Certificarea și autenticitatea vinului DOC/IG/varietal - Însemnul de certificare a originii și autenticității (distinctivitate vin calitate)

         

 

Politică de calitate - Denumiri de origine, Indicaţii geografice

Autenticitatea şi originea vinului cu DOC/IG/varietal - Însemnul de certificare a originii şi autenticităţii

Calitatea şi diversitatea producţiei agricole din Uniuna Europeană reprezintă unul dintre punctele forte ale acesteia, reprezentând un avantaj concurenţial pentru producători şi contribuind în mod semnificativ la patrimoniul său cultural şi gastronomic actual. Aceasta se datorează competenţelor şi hotărârii agricultorilor şi producătorilor care au păstrat vii tradiţiile şi în acelaşi timp au ţinut seama de metodele şi materialele de producţie noi.

Cetăţenii şi consumatorii din Uniune solicită din ce în ce mai frecvent atât produse de calitate, cât şi produse tradiţionale, fiind preocupaţi, de asemenea, de menţinerea diversităţii producţiei agricole. Această situaţie generează o cerere de produse agricole sau alimentare cu anumite caracteristici identificabile, în special în ceea ce priveşte originea geografică a acestora.

Producătorii pot continua să ofere o gamă diversificată de produse de calitate numai dacă sunt răsplătiţi în mod corespunzător pentru eforturile depuse. Aceasta presupune ca ei să aibă capacitatea de a informa cumpărătorii şi consumatorii în privinţa caracteristicilor propriilor produse în condiţii de concurenţă loială şi să îşi poată identifica în mod corect produsele pe piaţă.

Folosirea unor sisteme de calitate pentru producători prin care aceştia să fie recompensaţi pentru eforturile lor de a produce o gamă diversificată de produse de calitate poate fi benefică pentru economia rurală. Acest lucru este valabil în special în cazul zonelor defavorizate, în zonele montane şi în regiunile ultraperiferice, în care sectorul agricol constituie o parte importantă a economiei şi în care costurile de producţie sunt ridicate.

Sistemele de calitate pot completa şi contribui la politica de dezvoltare rurală şi la politicile de sprijin ale pieţei în cadrul politicii agricole comune (PAC).

Politica în domeniul calităţii produselor agricole trebuie să ofere producătorilor instrumentele corespunzătoare de identificare şi promovare a acelor produse care au caracteristici specifice, protejând în acelaşi timp producătorii respectivi împotriva practicilor neloiale.
 

  • Denumirile de origine şi indicaţiile geografice - Definiție, rol

     

Definirea şi menţinerea celor două instrumente pentru identificarea legăturii dintre produs şi originea lui geografică şi anume denumire de origine protejată DOC şi indicaţie geografică protejată IGP, reprezintă modalităţi prin care se garantează consumatorului un grad de control al produsului care i se prezintă, care are caracteristici aparte,  este autentic şi poate fi identificat în piaţă din multitudinea de produse prin originea sa exactă.

Obiectivele specifice ale protejării denumirilor de origine şi a indicaţiilor geografice asigură obţinerea de către fermieri şi producători a unui profit echitabil pentru calităţile şi caracteristicile unui anumit produs sau ale metodei de producţie a acestuia şi furnizează informaţii clare privind produsele cu caracteristici specifice legate de originea geografică, permiţând consumatorilor să ia decizii mai informate legate de achiziţia lor.

Reglementările legislative care privesc domeniul denumirilor de origine, al indicaţiilor geografice şi al menţiunilor tradiţionale pentru vinuri, trebuie să urmărească
a ) protecţia intereselor legitime ale consumatorilor şi ale producătorilor;
b) asigurarea bunei funcţionări a pieţei interne pentru produsele vizate;
c) promovarea producerii unor produse de calitate.

Pentru a facilita informarea publicului în privinţa denumirilor protejate/indicaţiilor protejate şi pentru a asigura protecţia şi controlul utilizării lor, aceste denumiri sunt introduse în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate la nivel european, accesibil publicului.

Se asigură astfel o concurenţă loială între producătorii de produse marcate cu astfel de menţiuni şi sporeşte credibilitatea produselor în ochii consumatorilor.

Vinul de calitate - reputaţie, origine precisă, control şi valoare adaugată

Vinul de calitate se bazează pe caracteristicile specifice care sunt  atribuite originii geografice a vinului, astfel de vinuri fiind identificate pentru consumatori prin denumiri de origine şi indicaţii geografice protejate.

El trebui să îndeplinească o serie de cerinţe legate de calitate ca: delimitarea ariei de producţie, sortimentul viticol utilizat, practicile de cultură, metodele de vinificaţie, tăria alcoolică în volume minimă naturală, randamentul la hectar, analiza şi aprecierea caracteristicilor organoleptice.

Denumirea de origine/indicaţia geografică nu este o simplă indicare a provenienţei, ea este asociatã originalităţii şi specificităţii produsului.

Atât Denumirea de origine DOC cât şi indicaţia geografică IG desemnează un produs cu calităţi superioare, deosebite, cu origine uşor de identificat, care este controlat de o autoritate competentă pe toată filiera de producere şi comercializare, care este protejat împotriva inducerii în eroare a consumatorului prin posibila exploatare a reputaţiei numelui lor.

Valoarea adăugată a indicaţiilor geografice/denumirilor de origine depinde de încrederea consumatorului. Ea este credibilă numai dacă este însoţită de metode eficace de verificare şi control iar pentru garanţiile oferite consumatorului referitoare la caracteristicile specifice acestora,  operatorii sunt obligaţi să se supună sistemelor de controale care verifică conformitatea cu un Caiet de sarcini al produsului desemnat de o denumire de origine/indicaţie geografică.

Un produs agricol sau alimentar care este obţinut în scopul punerii pe piaţă către consumator trebuie să îndeplinească anumite condiţii stabilite într-un Caiet de sarcini al produsului, cum ar fi cele menite să protejeze resursele naturale,  să valorifice terroir-ul zonei de producţie şi potenţialul acesteia.

Caietul de sarcini al produsului permite părţilor interesate să verifice respectarea condiţiilor relevante de producţie asociate unei denumiri de origine sau indicaţii geografice şi conţine cel puţin o serie de elemente după cum urmează:

a) denumirea/indicaţia care urmează a beneficia de protecţie;
 b) descriere a vinului sau a vinurilor:
- caracteristici analitice şi organoleptice, dacă este vorba de  denumire de origine;
- caracteristici analitice şi o evaluare sau o indicaţie a caracteristicilor organoleptice, dacă este vorba de indicaţie geografică;
c) practici oenologice specifice utilizate pentru producerea vinurilor şi restricţii relevante pentru producere;
d) delimitare a ariei geografice în cauză;
e) nivel de producţie maximă (struguri, vin) la hectar;
f) indicare a soiului / soiurilor de struguri de vinificaţie din care a fost obţinut vinul / vinurile;
g) informaţiile care confirmă legătura dintre aria geografică delimitată şi caracteristicile aparte ale produsului;
h) indicare a unei autorităţi ori organism care verifică dacă sunt respectate dispoziţiile caietului de sarcini al produsului şi o descriere a sarcinilor acestora.

Atât denumirile de origine cât şi indicaţiile geografice pentru vinuri din fiecare stat membru al Uniunii Europene sunt recunoscute şi înregistrate şi beneficiază de protecţie pe teritoriul european împotriva:
- utilizărilor comerciale directe sau indirecte a denumirilor înregistrate, în măsura în care produsele astfel comercializate sunt comparabile cu cele înregistrate sub aceste denumiri sau dacă utilizarea exploatează reputaţia celor înregistrate;
- utilizărilor abuzive ori imitărilor;
- indicaţiilor false/înşelătoare privind provenienţa, originea, natura produsului, care figurează pe ambalaj, sau documentele aferente produsului;
- prezentării produsului în ambalaj de natură să creeze o impresie eronată referitoare la originea lui;
- practicilor susceptibile să inducă publicul în eroare cu privire la originea adevărată a produsului.

 

  •  DENUMIRE DE ORIGINE CONTROLATĂ DOC (Denumire de origine protejată DOP)

     

Noţiunea de Denumire de origine controlată  (DOC) reprezintă numele unei regiuni sau localităţi, a unui loc determinat sau, în cazuri excepţionale, a unei ţări care serveşte la desemnarea unui produs originar din această regiune, localitate, loc determinat şi a cărui calitate sau caracteristici sunt în mod esenţial sau exclusiv, datorate mediului geografic, cuprinzând factorii naturali şi umani şi a cărui producere, prelucrare şi preparare au loc în aria geografică delimitată.

O denumire de origine controlată DOC pentru vinuri este utilizată pentru a desemna un vin obţinut în conformitate cu un caiet de sarcini al produsului care stabileşte o serie de condiţii, printre care:
- calitatea şi caracteristicile produsului se datorează în principal sau exclusiv unui anumit mediu geografic cu factori naturali şi umani proprii;
- strugurii din care se obţine produsul provin exclusiv din aria geografică respectivă;
- producţia are loc în aria geografică respectivă;
- produsul este obţinut din soiuri de viţă-de-vie aparţinând speciei Vitis vinifera.

Un vin cu denumire de origine controlată DOC este un vin care se obţine în areale viticole strict delimitate, din soiuri recomandate şi recunoscute pentru potenţialul lor de a produce vinuri de cea mai înaltă calitate şi reprezentative pentru zonele din care provin, cu respectarea unor condiţii specifice de cultivare a viţei de vie şi de procesare a vinului (îmbuteliere, ambalare, etichetare).

Suprafaţa viticolă a României se află repartizata  în 8 regiuni viticole, areale de cultură a viţei de vie delimitate prin legislaţie în care este permisă înfiinţarea de plantaţii viticole.

În aceste arii delimitate, este permisă înfiinţarea de plantaţii de viţă de vie din care se vor obţine vinurile nominalizate printr-o Denumire de origine controlată DOC, respectiv vinuri desemnate de o Indicaţie geografică IG numai în cadrul unor areale delimitate precis şi fără echivoc, prin limite clar stabilite la nivel de comună/sat,  în interiorul cărora este permisă obţinerea şi producerea unor astfel de vinuri respectându-se condiţiile stabilite în caietele de sarcini pentru producerea vinurilor care poartă aceste denumiri/indicaţii.

- Regiunea viticolă a Podişului Transilvaniei

- Regiunea viticolă a Dealurilor Moldovei

- Regiunea viticolă a Dealurilor Munteniei şi Olteniei

- Regiunea viticolă a Crişanei şi Maramureşului

- Regiunea viticolă a Banatului

- Regiunea viticolă a Colinelor Dobrogei

- Regiunea viticolă a Teraselor Dunării

Pentru regiuni viticole existente în România precum Regiunea Podişul Transilvaniei, Regiunea Viticolă a Dealurilor Moldovei, Regiunea Viticolă a Dealurilor Munteniei şi Olteniei, Regiunea Viticolă a Crişanei şi Maramureşului, Regiunea Viticolă a Banatului, Regiunea Viticolă a Colinelor Dobrogei, Regiunea Viticolă a Teraselor Dunării,  se cunosc o serie de Denumiri de origine DOC precum Târnave, Cotnari, Dealu Mare, Pietroasa, Recaş, Segarcea, Panciu, Odobeşti, Sâmbureşti, Drăgăşani, Murfatlar, Sarica Niculiţel, care sunt utilizate pentru a marca vinurile cu denumire de origine controlată DOC comercializate către consumator, uşor de identificat de acesta din urmă pentru că poartă aceste denumiri, vinuri valorificate datorită unor calităţi şi însuşiri superioare.

La momentul actual în România sunt înregistrate și admise spre utilizare denumiri de origine astfel cum sunt prevăzute în Ordinul de ministru nr. 247/2012 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 732/2005 pentru aprobarea Listei denumirilor de origine controlată (DOC) pentru vinurile liniştite, admise pentru utilizare în România, a Listei denumirilor de origine controlată pentru vinurile spumante, admise pentru utilizare în România, a Listei indicaţiilor geografice pentru vinurile liniştite, admise pentru utilizare în România, a Listei indicaţiilor geografice pentru vinurile aromatizate, admise pentru utilizare în România, a Listei menţiunilor tradiţionale ale vinurilor, admise pentru utilizare în România, şi a Listei denumirilor de origine controlată (DOC) pentru vinurile petiante, admise pentru utilizare în România.

Aşadar, denumiri de origine controlată precum Dealu Mare, Murfatlar, Iaşi, Cotnari, Drăgăşani, Târnave, Recaş, Sarica Niculiţel, Odobeşti, Panciu, Dealu Bujorului, Huşi, Lechinţa, Aiud, Crişana, Babadag, Nicoreşti, Segarcea, Banu Mărăcine, Însurăţei, Adamclisi, nominalizate prin actul normativ sus menţionat sunt admise pentru a fi utilizate să desemneze vinurile DOC care se produc şi se comercializează către consumator, vinuri de calitate cu caracteristici deosebite datorate arealelor de cultură precis definite cu factorii naturali şi umani , conform unor practici de cultură şi oenologice  astfel cum sunt stabilite în caietele de sarcini corespunzătoare DOC, atent controlate din punctul de vedere al comercializării în toate fazele de producere de o autoritate competentă, evaluate din punct de vedere organoleptic şi al calităţilor fizico-chimice.

Consulta  Lista denumirilor de origine DOC pentru vinuri admise spre utilizare - Ordin nr. 247/2012

Consulta Caietele de sarcini pentru producerea vinurilor DOC la sectiunea DOC/IG
 

 • INDICAȚIE GEOGRAFICĂ IG (Indicație geografică protejată IGP)

Conceptul de indicaţie geografică (IG) reprezintă numele unei regiuni sau a unei localitati, a unui loc determinat sau, in cazuri exceptionale, a unei tari, care serveste la desemnarea unui produs originar din aceasta regiune sau localitate, din acest loc determinat sau din aceasta tara si care poseda o calitate specifica, reputatie sau alte caracteristici ce pot fi atribuite acestei origini geografice si a carui producere si/sau prelucrare, si/sau preparare au loc in aria geografica delimitata.

O Indicaţie geografică IG pentru vinuri este utilizată pentru a desemna un vin obţinut în conformitate cu o serie de condiţii precum:
- deţine o calitate, o reputaţie sau alte caracteristici specifice care pot fi atribuite zonei geografice respective;
- strugurii din care se obţine produsul provin, în proporţie de cel puţin 85 %, exclusiv din aria geografică respectivă;
- este produs în aria geografică respectivă;
- este obţinut din soiuri de viţă-de-vie aparţinând speciei Vitis vinifera sau unei încrucişări între Vitis vinifera şi alte specii din genul Vitis.

Indicaţii geografice precum Dealurile Transilvaniei, Viile Timişului, Dealurile Olteniei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, Dealurile Sătmarului, Dealurile Crişanei, Dealurile Vrancei, Dealurile Munteniei, nominalizate prin actul normativ sus menţionat sunt admise pentru a fi utilizate să desemneze vinurile IG care se produc şi se comercializează către consumator, vinuri de calitate cu calităţi deosebite datorate arealelor de cultură precis definite, conform unor practici de cultură şi oenologice  astfel cum sunt stabilite în caietele de sarcini corespunzătoare IG, atent controlate din punctul de vedere al comercializării şi etichetării de o autoritate competentă, evaluate din punct de organoleptic si al calitatilor fizico-chimice.

Consulta  Lista indicatiilor geografice IG pentru vinuri admise spre utilizare - Ordin nr. 247/2012 – aici LINK

Consulta Caietele de sarcini pentru producerea vinurilor DOC la sectiunea Indicatii geografice -  aici LINK


- pentru a evita ca unii producători să încalce prevederile legale de etichetare,
- pentru a proteja producătorii oneşti de vinuri DOC/IG în faţa inconvenientelor ridicate de utilizarea de către alţi producători a unor inscripţionări deranjante pentru promovarea pe piaţă a unor vinuri într-adevăr de calitate şi, în final,
- pentru a proteja consumatorii, s-a introdus însemnul de certificare a calităţii vinurilor DOC/IG în cadrul sistemului de etichetare a vinurilor DOC/IG îmbuteliate şi destinate comercializării, sistem gestionat şi controlat de către ONVPV.

Se elimina astfel posibilitatea promovării pe piaţă a unor vinuri de categorie inferioară,  prin încercări de substituire, în detrimentul vinurilor cu DOC/IG de luare în evidenţă şi certificare a loturilor de vin potenţial apte de a fi comercializate ca vinuri cu DOC / IG şi de evidenţă a însemnelor de certificare a calităţii vinurilor.

Scopul este acela de a le garanta producătorilor de vinuri înregistraţi în evidenţele ONVPV,  dreptul de a produce şi a identifica în mod corect în piaţa de comercializare a vinurilor pe care le produc prin utilizarea numelui unei DOC, respectiv IG, utilizate pentru vinul de calitate, pentru a desemna vinurile cu caracteristici specifice datorate originii geografice, arealului de obţinere cu factorii relevanţi pentru legătura produs-zona geografică delimitată de obţinere.

 

Producătorii de vinuri care deţin plantaţii de viţă de vie situate în arealele delimitate ale denumirilor de origine DOC şi indicaţiilor geografice IG, plantaţii autorizate să furnizeze struguri pentru obţinerea vinurilor DOC şi IG conform condiţiilor stabilite în caietele de sarcini corespunzătoare şi care sunt interesaţi să obţină vinuri pe care să le comercializeze obţinând dreptul de a utiliza numele unei DOC sa a unei IG, atestat printr+un document oficial emis de autoritatea O.N.V.P.V. sunt obligaţi de legislaţia în vigoare să marcheze buteliile ce conţin vinurile DOC şi IG atestate şi controlate, printr-un Însemn de certificare a calităţii vinurilor DOC/IG, de tip hologramă.

Toţi producătorii care sunt interesaţi să obţina vinuri desemnate prin numele unei denumiri de origine DOC  sau a unei indicaţii geografice  IG trebuie să înţeleagă că acest ansamblu strict delimitat al activităţilor de obţinere a vinurilor DOC şi IG înseamnă conformarea la o serie de prevederi şi proceduri specifice vinului de calitate, care implică co pe filiera de producere şi comercializare a produsului, respectarea unui caiet de sarcini al produsului, obţinerea în anumite condiţii şi respectarea unor practici individualizate, identificarea şi autentificarea produsului sub aspectul provenienţei şi a caracteristicilor/calităţilor deosebite pe care le are tocmmai datorită originii precis indicate, etc.